This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze KS Konfeks Legnica 9.06.2015


W dniu 09.06.2015 w SP nr 9 w Legnicy odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze KS Konfeks Legnica. Zebranie rozpoczął prezes Klubu Marek Kucharski, który przywitał zawodników, trenerów, rodziców, sympatyków klubu oraz prezesa honorowego KS Konfeks, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Legnica Ryszarda Kępę oraz dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta Legnica Zbigniewa Rutkę.

Prezes odczytał krótki tekst do delegatów, który skierował Prezes Honorowy Zbigniew Tamulewicz
"W związku z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym życzę wszystkim uczestnikom owocnych obrad a nowo wybranym władzom Klubu KS Konfeks Legnica osiągnięć w pracy na chwałę klubu oraz miasta, w którym żyją i które reprezentują a zawodnikom dużych sukcesów w poszczególnych sekcjach. Mam nadzieję, że Władze Miasta Legnica docenią dotychczasową i w przyszłości ciężką pracą zawodników oraz działaczy klubowych. Serdecznie pozdrawiam młodzież, która jest chlubą klubu, na której zawsze można polegać.
Ze sportowym pozdrowieniem z Gdańska: Prezes Honorowy Zbigniew Tamulewicz.

Delegaci na Walne Zebranie na przewodniczącego posiedzenia wybrali Piotra Potycza.
Prezes Klubu odczytał sprawozdanie Zarządu za okres od 27.05.2011 do 09.06.2015, w którym podsumował działalność klubu w mijającym czteroleciu.
Z kolei Jacek Krawczun odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KS Konfeks Legnica, w którym stwierdził, że klub nie posiada żadnych zaległości finansowych i ma płynność finansową. Na zakończenie swojego wystąpienia zaapelował do delegatów o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Kolejnym punktem Zebrania było wręczenie wyróżnień dla zawodników, rodziców oraz działaczy sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego oraz brydża sportowego. Ogólnie nagrody i wyróżnienia otrzymało 32 osoby.
Drobne upominki były podziękowaniem dla wszystkich osób, które czynnie włączają się w życie klubowe KS Konfeks Legnica.
Po tej miłej uroczystości nastąpiły wybory do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
W wyniku wyborów do Zarządu Klubu weszły następujące osoby: Niebudek Jan, Przysłupski Włodzimierz, Potycz Piotr, Kucharski Marek oraz Pawliszczy Jerzy. Natomiast do Komisji Rewizyjnej weszli: Lecko Marek, Krawczun Jacek oraz Czapulak Grzegorz.
Potem nastąpiła 10 min przerwa w trakcie której ukonstytuował się Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna.
Prezesem Klubu został Marek Kucharski, wiceprezesem Przysłupski Włodzimierz, a dyrektorem Klubu Potycz Piotr.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Krawczun Jacek.
Następnie głos zabrał pan Ryszard Kępa, który pogratulował wyboru nowym władzom i życzył dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju sportu w KS Konfeks Legnica. Zadeklarował również poparcie w Radzie Miejskiej dla pozyskania środków finansowych na remont szatni, który jest priorytetowym zadaniem na najbliższy czas.
Miłe słowa do delegatów wygłosił także dyrektor Wydziału Sportu UM Legnica Zbigniew Rutka, który stwierdził, że w klubie istnieje miła rodzinna atmosfera, nie ma nacisku za wszelką cenę na wynik sportowy i może właśnie dzięki temu w naszym klubie pojawiają się i wychowują perełki piłkarskie tj: Marcin Robak, Grzegorz Bartczak, Krzysztof Łacina i wielu wielu innych.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków wniosła do delegatów o podjęcie n/w uchwał i wniosków:
1. Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej i udziela absolutorium.
2. Wnosi o dalsze doskonalenie pracy z dziećmi i młodzieżą z legnickich szkół, poprzez ścisłą współpracę z dyrekcjami szkół i nauczycielami wychowania fizycznego.
3. Poczynienie starań w celu pozyskania wyższych dotacji z Urzędu Miasta Legnica na działalność sekcji piłki nożnej i tenisa stołowego oraz na utrzymanie stadionu przy ul. Grabskiego.
4. Poczynienie starań w celu pozyskiwania nowych sponsorów.

Zebranie zakończył Piotr Potycz, który podziękował za bardzo liczne przybycie ok 80 osób co świadczy o zainteresowaniu losami klubu, pogratulował wszystkim wyróżnionym i następnie zakończył obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego KS Konfeks Legnica


DHTML JavaScript Menu By Milonic