This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

Nasi Sponsorzy

Przedmowa
21.12.2006

Poniższy tekst jest moją prywatną wersją tłumaczenia rozdziału 2 publikacji Handbook 2006-2007 wydanej przez Miedzynarodową Federację Tenisa Stołowego (ITTF) i zamieszczonej na stronie internetowej www.ittf.com. W najbliższym czasie tekst ten prawdopodobnie zostanie nieco zmieniony, ponieważ należy spodziewać się pewnych dodatkowych zapisów w punkcie 2.9.1. Chodzi tu zwłaszcza o dokładne sformułowanie pewnych przypadków szczególnych występujących podczas odbioru podań przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Ponieważ po kraju krąży szereg różniących się między sobą tekstów przepisów, dobrze by było, aby na łamach internetu przedyskutować niektóre punkty i usunąć różnice zdań. Szczególnie rażące niezgodności z oryginałem  występują w tłumaczeniach  punków 2.6.5 i 2.12.1. Przestrzeń wzmiankowana w punkcie 2.6.5 , w której nie może  znajdować się wolne ramię podającego bezpośrednio po uderzeniu piłki podczas podania jest dokładnie przez ITTF określona. Tymczasem  niekórzy tłumacze piszą, że jest nieokreślona powyżej pewnego obszaru.

Z niektórych tłumaczeń punktu 2.12.1 wynika z kolei, że wszystkie mecze składają się z nieparzystej liczby setów. Oznacząoby to, że nie ma na przykład wyników 3:1! Tymczasem, zapis oryginalny "A match shall consist of the best of any odd number of games" mówi, że aby wygrać mecz, należy uzyskać stosunek setów wynoszący co najmniej 2:1 lub 3:2 lub 4:3... (zależnie od wymagań regulaminu zawodów). Suma setów w każdym z tych wyników jest oczywiście liczbą nieparzystą, ale są to przypadki graniczne, które "dopuszczają" również wyniki 2:0 lub 3:1. Interesujące byłyby zwłaszcza uwagi sędziów międzynarodowych, bo jak na razie brak reakcji z ich strony oznacza niezrozumiałą akceptację stanu rzeczy, kóry trwa od lat.

Mieczysław Paszkiewicz m.pa@onet.eu

Legnica, grudzień 2006

2.Przepisy gry w tenisa stołowego
21.12.2006
2.1 Stół

 • 2.1.1
  Górna powierzchnia stoŁu, zwana powierzchnią gry, powinna mieć kształt prostokąta o długości 2.74m i szerokości 1.525m; powinna ona leżeć w płaszczyżnie poziomej na wysokości 76 cm nad podłogą.
 • 2.1.2
  Do powierzchni gry nie należą pionowe boki płyty stołu.
 • 2.1.3
  Powierzchnia gry może być wykonana z dowolnego materiału zapewniającego standardowej piłce opuszczonej na nią z wysokości 30cm, jednakowe odbicie na  wysokośc około 23cm.
 • 2.1.4
  Powierzchnia gry powinna być jednolicie ciemnego koloru i matowa, z białymi liniami bocznymi i końcowymi o szerokości 2cm, odpowiednio wzdłuż każdej z krawędzi o długości 2.74m i 1.525m.
 • 2.1.5
  Powierzchnia gry powinna być podzielona na 2 równe pola gry pionową siatką rozpiętą  równolegle do linii końcowych stołu; każde z pól powinno być ciągłe na całej swojej powierzchni.
 • 2.1.6
  W grach podwójnych, każde z pól gry powinno być podzielone na dwie połowy białą linią środkową o szerokości 3mm, biegnącą równolegle do  linii bocznych; linie środkowe należą do prawej połowy każdego z obu pól.
 • 2.2 Zespół siatki

 • 2.2.1
  Zespół siatki powinien składać się z siatki, elementu nośnego oraz słupków podtrzymujących wraz  z uchwytami mocującymi je do stołu.
 • 2.2.2
  Siatka powinna byc zawieszona na lince nośnej przymocowanej z obu stron do pionowych słupków o wysokości 15.25cm, których krawędzie zewnętrzne  znajdują się w odległosci 15.25cm od linii bocznych stołu.
 • 2.2.3
  Górna krawędź siatki powinna na całej swej długości przebiegać na wysokości 15.25cm nad powierzchnią gry.
 • 2.2.4
  Dolna krawędź siatki powinna na całej swej długości znajdować się możliwie najbliżej powierzchni gry; krawędzie boczne siatki powinny znajdować się możliwie najbliżej słupków.
 • 2.3. Piłka

 • 2.3.1
  Piłka powinna być kulista i mieć średnicę  40mm.
 • 2.3.2
  Ciężar piłki powinien wynosić 2.7g.
 • 2.3.3
  Piłka powinna być wykonana z celuloidu lub podobnego materiału plastycznego o kolorze białym lub pomarańczowym i w obu przypadkach matowym.
 • 2.4. Rakietka

 • 2.4.1
  Wielkość, kształt i ciężar  rakietki mogą być dowolne, ale jej deska powinna  być płaska i sztywna.
 • 2.4.2
  Co najmniej 85% grubości deski powinno być wykonane z naturalnego drewna. Warstwa klejąca wewnątrz deski może być wzmocniona takimi materiałami włóknistymi jak włókno węglowe, włókno szklane lub prasowany papier.Grubość takiej warstwy nie może być większa od 7.5% całkowitej grubości deski lub 0.35mm, przy czym bierze się pod uwagę wartość mniejszą.
 • 2.4.3
  Strona deski używana do uderzania piłki powinna być pokryta okładziną, którą może być:
 • - zwykła guma z czopami na zewnątrz o grubości łącznie z klejem nie przekraczającej 2mm,
 • - guma typu sandwich z czopami do wewnątrz lub na zewnątrz, o grubości łącznie z klejem nie większej od 4mm.
 • 2.4.3.1
  Zwykła guma z czopami jest pojedynczą warstwą nieporowatej gumy naturalnej lub syntetycznej o czopach rozłożonych na jej powierzchni równomiernie z gęstością nie mniejszą od 10/ cm2 i nie wiekszą od 30/ cm2.
 • 2.4.3.2
  Guma typu sandwich jest pojedynczą warstwą gumy porowatej pokrytej od zewnątrz pojedynczą warstwą zwykłej gumy z czopami.Grubość gumy z czopami nie może przekraczać 2mm.
 • 2.4.4
  Okładzina powinna pokrywać całą deskę i nie może wystawać poza jej brzeg. Część deski w pobliżu rączki obejmowana palcami może pozostać bez pokrycia lub być pokryta dowolnym materiałem.
 • 2.4.5
  Deska, dowolna warstwa wewnątrz deski oraz dowolna warstwa okładziny i kleju po stronie rakietki używanej do uderzania piłki powinny byc ciągle i jednakowej grubości.
 • 2.4.6
  Powierzchnia okładziny na desce lub powierzchnia deski bez okładziny powinna być matowa oraz jaskrawo czerwona z jednej i czarna z drugiej strony rakietki.
 • 2.4.7
  Nieduże zmiany w ciągłości powierzchni lub jednolitości koloru okładziny, wywołane jej przypadkowym uszkodzeniem lub zużyciem  są dozwolone przy założeniu, że nie zmieniają w sposób znaczący właściwości  powierzchni okładziny.
 • 2.4.8
  Przed rozpoczęciem meczu i zawsze po zmianie rakietki w czasie meczu zawodnik obowiązany jest  pokazać przeciwnikowi i sędziemu rakietkę, która będzie grał  Powinien również umożliwić im sprawdzenie tej rakietki.
 • 2.5. Definicje

 • 2.5.1
  Wymiana piłek jest pojęciem charakteryzującym odcinek czasu, w którym piłka jest w grze.
 • 2.5.2
  Piłka jest w grze od ostatniej chwili, w której leży nieruchomo na dłoni wolnej ręki tuż przed jej zamierzonym podrzutem podczas podania, do chwili zdobycia punktu lub powtórzenia wymiany.
 • 2.5.3
  Powtórzenie jest pojęciem odnoszącym się do wymiany, której rezultat nie jest wliczany do wyniku gry.
 • 2.5.4
  Punkt jest pojęciem odnoszącym się do wymiany, której rezultat jest wliczany do wyniku gry.
 • 2.5.5
  Ręka grająca jest ręką trzymającą rakietkę.
 • 2.5.6
  Ręka wolna jest ręką nie trzymającą rakietki; wolne ramię jest ramieniem wolnej ręki.
 • 2.5.7
  Zawodnik uderza płkę gdy dotyka jej podczas gry rakietką trzymaną w ręce lub ręką grającą poniżej nadgarstka.
 • 2.5.8
  Zawodnik blokuje pilke, jeźeli on sam lub cokolwiek co on nosi  lub trzyma,  dotknie  piłki zagranej przez przeciwnika i lecącej nad powierzchnią gry lub w  jej kierunku, zanim  uderzy ona w tą powierzchnie.
 • 2.5.9
  Podającym jest zawodnik, który jako pierwszy uderza płkę w wymianie.
 • 2.5.10
  Odbierającym jest zawodnik, który jako drugi uderza piłkę w wymianie.
 • 2.5.11
  Sędzia meczu jest osobą wyznaczoną do prowadzenia meczu.
 • 2.5.12
  Asystent sędziego meczu jest osobą wyznaczoną do wspomagania sędziego  meczu określonymi decyzjami. 
 • 2.5.13
  Cokolwiek co zawodnik nosi  lub trzyma podczas gry, musi być  - poza piłką - tym samym,  co on  nosił  lub trzymał na początku wymiany piłek.
 • 2.5.14
  Piłkę należy traktować jako lecącą nad zespołem siatki lub wokół niego  również wtedy, gdy leci ona w dowolny inny sposób niż  między siatką i słupkiem lub między siatką i powierzchnią gry.
 • 2.5.15
  Linię końcową stołu należy traktować jako rozciagającą się do nieskończoności w obu kierunkach.
 • 2.6. Podanie

 • 2.6.1
  Podanie należy rozpoczynać od piłki leżącej swobodnie na otwartej dłoni nieruchomej wolnej ręki podającego
 • 2.6.2
  Podający obowiązany jest następnie podrzucić piłkę w miarę  pionowo do góry, bez nadawania jej rotacji i w taki sposób, aby uniosła się po opuszczeniu dłoni wolnej ręki co najmniej na wysokość 16cm i swobodnie spadała nie dotykając niczego zanim zostanie uderzona rakietką.
 • 2.6.3
  Gdy piłka spada, podający obowiązany jest uderzyć ją tak, aby najpierw dotknęła jego pola gry, a następnie po przeleceniu nad zespołem siatki lub wokół niego, dotknęła bezpośrednio pola gry odbierającego; w grach podwójnych piłka powinna dotknąc kolejno prawej połowy pola gry podającego i odbierającego.
 • 2.6.4
  Od chwili rozpoczęcia podania do uderzenia, piłka powinna znajdować się nad poziomem powierzchni gry i poza linia końcową podającego.Piłka nie może być zasłaniana odbierającemu przez podającego, jego partnera w grze podwójnej lub czymkolwiek, co zawodnicy noszą lub trzymają.
 • 2.6.5
  Bezpośrednio po podrzuceniu piłki, podający musi usunąć swoje wolne ramię  z przestrzeni pomiędzy piłką i siatkął wspomniana przestrzeń jest ograniczona piłką, siatką oraz jej nieskończonym przedłużeniem do góry.
 • 2.6.6
  Obowiązkiem zawodnika jest wykonanie takiego podania, co do prawidłowości którego sędzia meczu lub jego asystent nie mają żadnych zastrzeżeń.
 • 2.6.6.1
  Jeżeli sędzia meczu wątpi w prawidłowość podania, wtedy przy najbliższej okazji w meczu obowiązany jest ogłosić powtórzenie podania i ostrzec podającego.
 • 2.6.6.2
  Każde kolejne podanie o wątpliwej prawidłowości wykonane przez tego samego zawodnika lub jego partnera w grze podwójnej, skutkuje przyznaniem punktu odbierającemu.
 • 2.6.6.3
  Gdy wymagania odnoszące się do prawidłowego podania zostaną naruszone w sposób szczególnie jaskrawy, wtedy bez ostrzegania podającego sędzia przyznaje punkt odbierającemu.
 • 2.6.7
  W wyjątkowych przypadkach, sędzia może odstąpić od scisłego przestrzegania przepisów o prawidłowym podaniu, gdy jest przekonany, że niezgodność podania z przepisami wynika z ograniczonej sprawności fizycznej zawodnika.
 • 2.7. Odbiór

 • 2.7.1
  Piłkę, po podaniu lub innym zagraniu przeciwnika, należy tak  uderzyć, aby po locie nad zespołem siatki lub wokół niego, dotknęła pola  gry przeciwnika  bezpośrednio lub po dotknięciu zespołu siatki.
 • 2.8. Kolejność uderzania

 • 2.8.1
  W grach pojedynczych podający powinien najpierw wykonać podanie, odbierający - odbiór, a następnie podający i odbierający powinni na przemian wykonywać kolejne uderzenia.
 • 2.7.2
  W grach podwójnych najpierw podający wykonuje podanie, a odbierający - odbiór. Kolejne uderzenia wykonuja partner podającego i partner odbierającego.W dalszej grze zawodnicy uderzają piłkę na przemian zgodnie z podaną kolejnością
 • 2.8.3
  Podczas gry podwójnej dwóch niepełnosprawnych fizycznie zawodników na wózkach inwalidzkich , najpierw podający wykonuje podanie, a odbierający - odbiór; w dalszej grze  każdy z zawodników pary niepełnosprawnej może odbierać piłkę zagraną przez przeciwników. Podczas wymiany piłek żadna część wózka nie może przekroczyć myślowego przedłużenia linii środkowej stołu. Gdy tak się stanie, sędzia obowiązany jest  przyznać punkt parze przeciwników
 • 2.9. Powtórzenie wymiany

 • 2.9.1
  Wymianę piłek należy powtórzyć:
 • 2.9.1.1
  - gdy podczas podania piłka przelatując nad lub wokół zespołu siatki dotknie go przy założeniu, że poza tym podanie zostało wykonane prawidłowo lub gdy piłka zostanie zablokowana przez odbierającego lub jego partnera,
 • 2.9.1.2
  - gdy w czasie wykonywania podania odbierający zawodnik lub para nie są gotowi do gry i nie próbują uderzyć piłki,
 • 2.9.1.3
  - gdy wskutek zakłóceń będących poza kontrolą zawodnika nie mógł on wykonać podania, odbioru lub w innej sytuacji dostosować się do przepisów,
 • 2.9.1.4
  - gdy gra zostanie przerwana przez sędziego meczu lub jego asystenta.
 • 2.9.1.5
  - gdy odbierający znajduje się wskutek niesprawności fizycznej na wózku inwalidzkim, a piłka po prawidłowym - poza poniższymi przypadkami - podaniu przeciwnika:
 • 2.9.1.5.1
  - dotknie pola gry odbierającego i powróci do siatki,
 • 2.9.1.5.2
  - zatrzyma się na polu gry odbierającego,
 • 2.9.1.5.3
  - w grach pojedynczych, dotknie pola gry odbierającego i wyleci poza jego dowolną linię boczną,
 • 2.9.2
  Gra może zostać przerwana:
 • 2.9.2.1
  w celu naprawienia błędu w kolejności podawania i odbioru lub przypisanym zawodnikom stronach stołu,
 • 2.9.2.2.
  aby wprowadzić przyspieszony system gry,
 • 2.9.2.3
  dla ostrzeżenia lub ukarania zawodnika lub osoby doradzającej,
 • 2.9.2.4
  gdy warunki gry zostaną tak zakłócone, że może to wpłynąć na wynik wymiany piłek.
 • 2.10. Punkt

 • 2.10.1
  O ile wymiany piłek nie powtarza się, wtedy zawodnik zdobywa punkt:
 • 2.10.1.1
  gdy jego przeciwnik nie wykona prawidłowego podania,
 • 2.10.1.2
  gdy jego przeciwnik nie wykona prawidłowego odbioru,
 • 2.10.1.3
  gdy po prawidłowym podaniu lub odbiorze, piłka - przed uderzeniem jej przez przeciwnika - dotknie czegokolwiek innego poza zespołem siatki,
 • 2.10.1.4
  gdy piłka po uderzeniu przeciwnika przeleci nad jego polem gry lub wyleci poza jego linię końcową nie dotykając pola gry ,
 • 2.10.1.5
  gdy jego przeciwnik zablokuje piłkę,
 • 2.10.1.6
  gdy jego przeciwnik uderzy piłkę kolejno 2 razy,
 • 2.10.1.7
  gdy jego przeciwnik uderzy piłkę stroną rakietki o powierzchni nie spełniającej wymaga punktów 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5,
 • 2.10.1.8
  gdy jego przeciwnik lub cokolwiek, co jego przeciwnik nosi lub trzyma, spowoduje przesunięcie powierzchni gry,
 • 2.10.1.9
  gdy jego przeciwnik lub cokolwiek, co jego przeciwnik nosi lub trzyma, dotknie zespołu siatki,
 • 2.10.1.10
  gdy jego przeciwnik wolną ręką dotknie powierzchni gry,
 • 2.10.1.11
  gdy jego przeciwnik w grze podwójnej uderzy piąkę niezgodnie z kolejnością ustaloną przez pierwszego podającego i pierwszego odbierającego,
 • 2.10.1.12
  zgodnie z przepisem 2.15.2 przyspieszonego systemu gry.
 • 2.11. Set

 • 2.11.1
  Seta wygrywa ten zawodnik , który jako pierwszy zdobędzie 11 punktów. Jeżeli obaj zawodnicy zdobędą po 10 punktów, wygrywa ten z nich, który jako pierwszy uzyska 2-punktową przewagę. Te same zasady obowiazują w grach podwójnych
 • 2.12. Mecz

 • 2.12.1
  Mecze rozgrywa się do 2 lub dowolnej większej liczby wygranych setów
 • 2.13. Wybór podania, odbioru i stron stołu

 • 2.13.1
  Prawo do wyboru pierwszego podania w meczu, pierwszego odbioru lub określonej strony stołu ustala się poprzez losowanie. Zawodnik wygrywający losowanie może zadecydować, że będzie pierwszym podającym, pierwszym odbierającym lub rozpocznie grę z określonej strony stołu
 • 2.13.2
  Po wyborze przez jednego z zawodników lub przez jedną z par pierwszego podania, pierwszego odbioru lub określonej strony stołu, drugi zawodnik lub druga para mają prawo dokonać wyboru w ramach pozostałej możliwości.
 • 2.13.3
  Po każdych 2 punktach zaliczonych do wyniku meczu, zawodnik lub para odbierająca stają się zawodnikiem lub parą podającą i tak dalej do końca seta, za wyjątkiem sytuacji, gdy obaj zawodnicy lub obie pary zdobędą po 10 punktów lub gra się systemem przyspieszonym. W ostatnim przypadku kolejność podawania i odbioru pozostaje bez zmian, jednak zawodnicy lub pary podają na przemian co 1 punkt.
 • 2.13.4
  Przed rozpoczęciem każdego seta gry podwójnej, para majóca prawo do pierwszego podania wybiera swojego podajócego. W pierwszym secie meczu para odbierajóca ustala pierwszego odbierającego; w kolejnych setach meczu, po wybraniu pierwszego podającego, pierwszym odbierającym musi być zawodnik, który podawał na wybranego podającego w poprzednim secie meczu.
 • 2.13.5
  W grach podwójnych, każdorazowo po zmianie podania, poprzedni odbierający staje się podającym, a partner poprzedniego podającego staje się odbierającym.
 • 2.13.6
  Zawodnik lub para podający jako pierwsi w danym secie, obowiązani są jako pierwsi odbierać podanie w nasępnym secie meczu. W ostatnim, rozstrzygającym secie gry podwójnej, po uzyskaniu przez jedną z par 5 punktów, para odbierająca obowiązana jest zmienić odbierającego.
 • 2.13.7
  Zawodnik lub para grający z jednej strony stołu w danym secie, obowiązani są grać następnego seta z drugiej strony stołu. W ostatnim, rozstrzygającym secie meczu, po uzyskaniu przez jednego z zawodników lub jedną z par 5 punktów, zawodnicy lub pary powinni zmienić strony stołu
 • 2.14. Błędy w kolejności podawania, odbioru i zmianie stron

 • 2.14.1
  Jeżeli zawodnik podaje lub odbiera niezgodnie z właściwą kolejnością,wtedy natychmiast po zauważeniu błędu sędzia meczu obowiązany jest przerwać grę, a następnie wznowić ją po ustaleniu takiej kolejności podawania i odbierania, jaka istniałaby przy uzyskanym do chwili przerwania seta wyniku, stosownie do kolejności wyznaczonej na początku meczu. W grach podwójnych błąd naprawia się stosownie do kolejności podawania wyznaczonej przez parę mającą prawo do pierwszego podania w secie, w którym zauważono błąd
 • 2.14.2
  Jeżeli zawodnicy we właściwym czasie nie zmienili stron stołu, wtedy natychmiast po zauważeniu błędu sędzia meczu obowiązany jest przerwać grę, a następnie wznowić ją po przypisaniu zawodnikom takich stron stołu, na których graliby oni z uzyskanym do chwili przerwania seta wynikiem, stosownie do kolejności stron wyznaczonej na początku meczu.
 • 2.14.3
  W każdym przypadku zachowuje się wszystkie punkty zdobyte do chwili zauważenia błędu.
 • 2.15. Przyspieszony system gry

 • 2.15.1
  Za wyjątkiem sytuacji, w kórej każdy z obu grających zawodników zdobył co najmniej 9 punktów, system przyspieszony wprowadza się wtedy, gdy set nie zakończy się po 10-minutowej grze lub w dowolnej wcześniejszej chwili na życzenie obu zawodników. Te same zasady dotyczą gier podwójnych.
 • 2.15.1.1
  Jeżeli po upływie limitu czasu piłka jest w grze, wtedy sędzia meczu obowiązany jest przerwać grę i wznowić ją od podania zawodnika, który podawał w przerwanej wymianie.
 • 2.15.1.2
  Jeżeli po upływie limitu czasu piłka nie jest w grze, wtedy dalszą grę rozpoczyna podaniem zawodnik, który odbierał w ostatniej wymianie.
 • 2.15.2
  Następnie każdy zawodnik podaje na zmianę co 1 punkt i jeżeli odbierający lub para odbierająca wykonają 13 poprawnych odbiorów, wtedy zdobywają punkt.
 • 2.15.3
  Po wprowadzeniu , przyspieszony system gry obowiązuje do końca meczu


 • DHTML JavaScript Menu By Milonic